• th th สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคุ้มครองบริการรักษาโรคเรื้อรัง/โรคค่าใช้จ่ายสูง – stream.nhso.go.th
   
  ศูนย์สื่อดิจิทัล สปสช

  สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคุ้มครองบริการรักษาโรคเรื้อรัง/โรคค่าใช้จ่ายสูง

  Description

  เพื่อให้ประชาชนไม่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายที่มากจนเกินไป ทำให้ประชาชนนำเงินไปใช้จ่ายในด้านอื่นเพื่อสร้างเศรษฐกิจประเทศได้ ไม่ต้องคอยกังวลค่ารักษา สปสช. มุ่งมั่นเสริมสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกช่วงอายุตลอดมา

  หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน สปสช. 1330 ให้บริการตลอด 24 ชม