• th th สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคุ้มครองบริการรักษาโรคเรื้อรัง/โรคค่าใช้จ่ายสูง เพื่อให้ประชาชนไม่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายที่มาก – stream.nhso.go.th
     
    ศูนย์สื่อดิจิทัล สปสช

    สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคุ้มครองบริการรักษาโรคเรื้อรัง/โรคค่าใช้จ่ายสูง เพื่อให้ประชาชนไม่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายที่มาก