• th thus us หมวดหมู่วีดีโอข่าวสาร – stream.nhso.go.th
   
  ศูนย์สื่อดิจิทัล สปสช

  วีดีโอยอดนิยม

  หมวดหมู่วีดีโอข่าวสาร

  All Videos : 20  Video Posted

  image Watch Video
  ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือสิทธิบัตรทอง

  admin

  มิถุนายน 14, 2019

  40

  สามารถใช้สิทธิเข้ารับบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ มาตรฐาน Watch Video

  image Watch Video
  สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคุ้มครองบริการรักษาโรคเรื้อรัง/โรคค่าใช้จ่ายสูง

  admin

  เมษายน 23, 2019

  12

  เพื่อให้ประชาชนไม่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายที่มากจนเกินไป ทำ Watch Video

  No more postsLoading posts ...Load More

  No more postsLoading posts ...Load More